Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland

EU-herstelplan

Het herstel van de economische, financiële en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie is volop aan de gang mede door het doortastend optreden van de nationale overheid en de EU.

Het herstelplan voor Europa in Nederland

De economische prognose voor Nederland

Voor Nederland zijn gezonde economieën van de eurolanden van vitaal belang omdat ze de belangrijkste partners zijn van Nederlandse bedrijven.

Met het herstelplan voor Europa in Nederland kunnen we de economie in de eurozone robuuster maken door hervormingen en investeringen, evenals  toekomstbestendig voor een groene en digitale omslag.

De economische ramingen van de zomer 2021 van de Europese Commissie gaan ervan uit dat de reële BBP voor Nederland met 3.3% zal groeien dit jaar. Terwijl de economie nog kromp in het eerste kwartaal, is de economie uit haar startblokken geschoten door het wegvallen van de meest beperkende  coronamaatregelen. Ook in 2022 zou de economie groeien met 3.3% en zo de schade herstellen, die is aangericht door de pandemie. Meer info over de prognoses.

Wat doet het Europees herstelplan voor Nederland?

NextGenerationEU, het tijdelijke herstel instrument van de EU, geeft geld om te investeren in ruil voor hervormingen. Bovendien worden de investeringen gericht op sectoren waar Nederland veel belang aan hecht vooral op gebied van de groene - en digitale transitie. Ook de Nederlandse landbouwers kunnen rekenen op steun van de EU om hun boerderijen voor te bereiden op de toekomst.

  • Nederland zou € 6 miljard subsidies ontvangen uit de Faciliteit voor herstel en veerkracht. Er is ook € 443 miljoen beschikbaar in 2021 uit REACT-EU en € 567 miljoen uit het Rechtvaardig Transitiefonds (JTF).
  • Nederland zal ook bijna € 1.3 miljard in cohesie-middelen ontvangen uit het reguliere EU meerjarenbudget, evenals € 5 miljard in directe betalingen van het Europees Landbouwgarantiefonds. Er zal ook € 0.5 miljard beschikbaar zijn uit het Europees Landbouwfonds voor Rurale Ontwikkeling.
  • De Commissie keurde ook enkele Nederlandse staatssteunmaatregelen goed om sectoren die door de COVID pandemie getroffen waren te helpen. Ook keurde de Commissie eind 2020 het SDE++ schema goed waarmee de Nederlandse overheid € 30 miljard subsidies vrijmaakt voor projecten om de CO2 uitstoot te verminderen.

Meer informatie:

Over REACT-EU: Eerste steunmaatregelen in Nederland goedgekeurd

Over Europese regionale investeringsfonden en het Rechtvaardig Transitiefonds in Nederland

Overeind krabbelen na de coronacrisis

 

Uitvoering van het herstelplan voor Nederland

De Nederlandse regering besliste in de herfst van 2020 dat het geen Herstelplan zou indienen voor de verkiezingen aangezien de belangrijke keuzes over  hervormingen en investeringen immers beter door een nieuw kabinet gemaakt konden worden. Wel is er door de Nederlandse overheid ondertussen een  inventaris gemaakt van mogelijke hervormingen en investeringen. Het feit dat Nederland nog geen herstelplan ingediend heeft betekent uiteraard dat er nog geen middelen vrijgemaakt kunnen worden uit de faciliteit.  

Middelen blijven beschikbaar
De gereserveerde middelen voor Nederland blijven echter beschikbaar en we kijken uit naar de hervormingen en investeringen die in de context van het herstelplan genomen zullen worden. Daarbij zijn de landenspecifieke aanbevelingen van de EU-landen aan Nederland leidend. Deze bevatten aanbevelingen op het vlak van het verbeteren van de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, het intensiveren van de investeringen in de klimaat- en digitale transitie en hervormingen over agressieve belastingplannen en witwassen.

Achtergrondinformatie over het herstelplan voor Europa

In december 2020 zijn de leiders van de EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie het eens geworden over een herstelplan dat de economische en maatschappelijke schade die door de coronapandemie is veroorzaakt, moet herstellen.

Via de langetermijnbegroting van de EU en het tijdelijke financieringsinstrument NextGenerationEU stelt de EU in totaal 2,018 miljard euro beschikbaar voor de opbouw van een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.

Wat houdt het herstelplan voor Europa in?

De EU-langetermijnbegroting, waarvan het budget vanwege de coronacrisis werd verhoogd, bepaalt dat meer dan de helft van het herstelbudget naar modernisering gaat: onderzoek en innovatie, de groene en de digitale transitie, en paraatheid, herstel en veerkracht.

Met dit pakket blikt de EU vooruit: volgens de Europese Green Deal wordt het gebruikt om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen. 30% van de EU-begroting gaat naar deze prioriteiten.

NextGenerationEU levert een extra injectie van 806,9 miljard op. Daarvan wordt 723,8 miljard euro via de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) uitgekeerd in de vorm van leningen en subsidies voor hervormingen en investeringen in de EU-landen.

De Europese Commissie heeft ook een nieuw instrument voor technische ondersteuning (TSI) geïntroduceerd om EU-landen op maat gesneden expertise te bieden bij het ontwerpen en uitvoeren van nationale hervormingen om groei te stimuleren. Lees verder over het TSI en enkele van de hervormingsprojecten die worden ondersteund.

Het Europees semester, het kader voor de coördinatie van en het toezicht op het economisch beleid, is eveneens aangepast, omdat het nauw gekoppeld is aan de faciliteit voor herstel en veerkracht. Het moet ervoor zorgen dat het herstel in elk land samengaat met hervormingen.

Om toegang te krijgen tot middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit stellen de EU-landen een nationaal herstel- en veerkrachtplan op. Er moet minstens 37% van de uitgaven worden uitgetrokken voor klimaatinvesteringen en 20% voor digitale investeringen en hervormingen. Dat moet uiterlijk in 2026 zijn uitgevoerd.