Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Nederland en het klimaat

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatveranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Ook  vinden ze  het belangrijk dat er zowel op nationaal als op Europees niveau actie wordt ondernomen om het milieu en het klimaat te beschermen.

De Europese Commissie heeft de Green Deal als één van haar hoofdprioriteiten voor de komende jaren gesteld. Het doel is om het eerste klimaatneutrale continent te worden en tegelijk ook milieu schoner te maken en minder hulpbronnen te gebruiken. Daarbij mag geen mens of regio aan zijn lot worden overgelaten.

De meeste Nederlanders gaven in een recente Eurobarometer-peiling aan dat investeringen in een schoner milieu en klimaat banen en groei maar ook winst voor de volksgezondheid kunnen opleveren. De Green Deal zal dan ook een belangrijke rol spelen om de EU uit de coronacrisis te leiden.

Een klimaatneutraal Europa in 2050

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Dat is vastgelegd in de Europese klimaatwet. Alle economische sectoren moeten daaraan meewerken, onder meer door:

  • te investeren in milieuvriendelijke technologie;
  • bedrijven te helpen innoveren;
  • te zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer;
  • de energiesector koolstofvrij te maken;
  • te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen;
  • samen te werken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren.

Hoe we dat concreet vorm willen geven in de verschillende regio’s en sectoren, moet in de komende jaren via een breed maatschappelijk debat worden besproken. Dat is het Europees klimaatpact, de Europese tegenhanger van de Nederlandse klimaattafels.

Renovatiegolf

Tussenstap: -55% in 2030

Als tussenstap naar klimaatneutraliteit in 2050, heeft de EU zich tot doel gesteld om tegen 2030 de gezamenlijke CO2-uitstoot met minstens 55% te verminderen.

De Commissie heeft in juli 2021 een voorstel gepresenteerd hoe we de uitstootvermindering kunnen uitvoeren in verschillende sectoren.

Nederlandse klimaatdoelen

De Nederlandse bijdrage aan de Europese klimaatdoelen zijn uitgewerkt in het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Tegen 2030 wil Nederland onder meer de volgende doelen halen:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 36% verminderen;
  • 27% van het totale energieverbruik moet uit hernieuwbare energiebronnen komen.

Nederland loopt in EU-verband achter op het vlak van hernieuwbare energiebronnen. Met een aandeel van 11,1% van het totale energieverbruik in 2020 heeft Nederland de afgesproken doelen van 14% niet gehaald  (bron: CBS).

EU-subsidies voor verduurzaming in Nederland

De EU-aanbevelingen voor de Nederlandse economie, i.v.m het  gecoördineerd economisch beleid lidstaten (het  Europees Semester 2020), raden aan om de komende jaren extra geld te investeren in duurzame energie en klimaatmaatregelen.

De EU stelt Nederland daarvoor ruim €1 miljard beschikbaar via het Mechanisme voor een rechtvaardige transitie, dat de zwaarst getroffen regio’s moet begeleiden in de overgang naar een groene economie.

Daarnaast kan Nederland ook andere EU-fondsen inzetten om zijn nationale klimaat- en energieplan uit te voeren, onder meer:

30% van de gehele EU-begroting voor de jaren 2021-27 is gereserveerd voor investeringen in klimaatmaatregelen. In totaal wil de EU de komende tien jaar 1 biljoen aan investeringen voor de Europese Green Deal mobiliseren.

EU-acties voor een schoner en rijker milieu

De afgelopen decennia heeft de EU belangrijke stappen gezet om minder afval te produceren, de luchtvervuiling aan te pakken of de waterkwaliteit te verbeteren.

De Europese Green Deal bevat ambitieuze doelen om in de komende decennia over te schakelen op een schone, circulaire economie, om de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling terug te dringen. Bijvoorbeeld stelt de Commissie voor om 30% van het land- en zee-oppervlak in Europa beschermen, het gebruik van pesticiden in de landbouw met 50% te verminderen of het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling met 55% terug te dringen. Ook zal het gebruik van PFAS in heel wat consumentenartikelen zoals speelgoed, kinderverzorgingsartikelen en textiel verboden.

De doelen en acties staan beschreven in verschillende deelstrategieën: