Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel14 juli 2021Leestijd: 4 min

Commissie stelt ingrijpende hervorming EU-economie en -samenleving voor om klimaatdoelen te halen

De Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen vastgesteld om het EU-beleid voor klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgassemissies tegen 2030 verlaagd zijn t.ov. het niveau van 1990.

Een groen samenleving
© EC

Het is belangrijk dat de uitstoot van milieuverontreinigende gassen de komende tien jaar daalt, zodat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld kan worden en de Europese Green Deal werkelijkheid wordt.

Met de voorstellen van vandaag presenteert de Commissie de wetgevingsinstrumenten om de doelen van de Europese klimaatwet te realiseren en onze economie en samenleving om te vormen voor een eerlijke, groene en welvarende toekomst.

"De fossielebrandstofeconomie heeft haar grenzen bereikt. We willen een gezonde planeet achterlaten voor de volgende generatie en zorgen voor goede banen en een groei die de natuur niet schaadt. De Europese Green Deal is onze groeistrategie waarmee we op weg zijn naar een koolstofvrije economie", aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

"De komende tien jaar zijn allesbepalend in de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises. De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld en we presenteren vandaag hoe we deze doelstellingen kunnen verwezenlijken. Het vergt aanzienlijke inspanningen in elke sector en elke lidstaat om een groene en gezonde toekomst voor iedereen waar te maken" ,aldus Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal.

Dankzij de voorstellen van vandaag kan de noodzakelijke versnelling bij de reductie van broeikasgasemissies in de komende tien jaar worden gerealiseerd. In de voorstellen worden de volgende elementen gecombineerd: toepassing van emissiehandel op nieuwe sectoren en aanscherping van het bestaande EU-emissiehandelssysteem; meer gebruik van hernieuwbare energie; vergroting van energie-efficiëntie; snellere realisatie van emissiearme vervoerswijzen en bijbehorende ondersteunende infrastructuur- en brandstofbeleidsmaatregelen; afstemming van het belastingbeleid op de doelstellingen van de Europese Green Deal; maatregelen ter preventie van koolstoflekkage, en instrumenten voor het behoud en de aanwas van onze natuurlijke koolstofputten.

  • Via het EU-emissiehandelssysteem (ETS) wordt jaarlijks een koolstofprijs bepaald en het emissieplafond van een aantal economische sectoren verlaagd. Hierdoor zijn de emissies afkomstig van elektriciteitsopwekking en energie-intensieve industriële sectoren de afgelopen 16 jaar succesvol met 42,6 % verlaagd. Vandaag stelt de Commissie voor het totale emissieplafond nog verder te verlagen en het jaarlijkse reductiepercentage te verhogen. De Commissie stelt ook voor om de gratis emissierechten voor de luchtvaart geleidelijk af te schaffen en in overeenstemming te brengen met de wereldwijde regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia) en voor het eerst de emissies van de scheepvaart in het EU-ETS op te nemen. Om het gebrek aan emissiereductie in het wegvervoer en in gebouwen aan te pakken, wordt een afzonderlijk nieuw emissiehandelssysteem voor de brandstofdistributie voor wegvervoer en gebouwen opgezet. De Commissie stelt ook voor de omvang van het Innovatiefonds en het Moderniseringsfonds uit te breiden.
  • Als aanvulling op de aanzienlijke uitgaven voor klimaat in de EU-begroting moeten de EU-landen al hun inkomsten uit de handel in emissierechten aan klimaat- en energiegerelateerde projecten gaan besteden. Een specifiek deel van de inkomsten uit het nieuwe systeem voor wegvervoer en gebouwen moet de mogelijke sociale gevolgen voor kwetsbare huishoudens, micro-ondernemingen en vervoersgebruikers helpen opvangen.
  • In het kader van de EU-regel over de verdeling van de inspanningen worden aan elk EU-land aangescherpte emissiereductiedoelen toegekend voor gebouwen, weg- en binnenlands zeevervoer, landbouw, afval en kleine industrieën. Bij het bepalen van deze doelen wordt rekening gehouden met de verschillende uitgangspunten en capaciteiten van elke lidstaat en de doelen worden gebaseerd op het bbp per inwoner, waarbij op grond van kostenefficiëntie aanpassingen zijn aangebracht.
  • De EU-landen delen ook de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer.  Meer weten? Lees het volledige persbericht over de 13 voorstellen.


Nieuw sociaal klimaatfonds voor financiële steun
Hoewel de voordelen van het klimaatbeleid van de EU op de middellange tot lange termijn duidelijk opwegen tegen de kosten van deze transitie, bestaat er op korte termijn een risico dat huishoudens met een lager inkomen, micro-ondernemingen en vervoergebruikers door het klimaatbeleid extra onder druk komen te staan. Bij de vormgeving van het beleid in het pakket van vandaag worden de kosten van de aanpak van en de aanpassing aan de klimaatverandering dan ook eerlijk gespreid.

Investeren in nieuwe verwarmings- en koelsystemen
Er wordt een nieuw sociaal klimaatfonds voorgesteld om te voorzien in specifieke financiering voor de EU-landen om mensen te helpen investeringen in energie-efficiëntie, nieuwe verwarmings- en koelsystemen, en schonere mobiliteit te financieren. Het sociaal klimaatfonds zou uit de EU-begroting worden gefinancierd met een bedrag dat overeenkomt met 25% van de verwachte inkomsten uit de handel in emissierechten voor de bouw en het wegvervoer.

Miljarden
Op basis van een gerichte wijziging van de meerjarige EU-begroting kan er aan de EU-landen 72,2 miljard euro worden verstrekt aan financiering voor de periode 2025-2032. Met een voorstel om van overeenkomstige financiering van de EU-landen gebruik te maken, zou door het fonds 144,4 miljard euro voor een sociaal rechtvaardige transitie vrijgemaakt worden.

 

Aanvullende link:

Factsheet met infographic

Brochure Europese Green Deal: onze doelen behalen.

 

 

Update 9 oktober 2023: EU-landen keuren nieuwe regels goed voor snellere overgang naar hernieuwbare energie in de EU.  Lees verder.

 

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 juli 2021