Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel27 oktober 2021

EU exporteert meer dankzij betere toepassing en handhaving van handelsovereenkomsten en mondiale regels

De export uit de EU is in 2020 met 5,4 miljard euro toegenomen door  een doeltreffende toepassing en handhaving van de handelsovereenkomsten van de EU en de internationale handelsregels.

In de Rotterdamse haven
AV Dienst EC, fotograaf Robert Meerding

Dit blijkt uit het eerste uitgebreide jaarverslag van de Commissie over uitvoering en handhaving, dat vandaag is gepubliceerd.

De inspanningen van de Europese Commissie hebben tastbare resultaten opgeleverd. Die variëren van het verwijderen van handelsbelemmeringen tot het aanpakken van oneerlijke handelspraktijken en het ondernemen van actie op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling. Het afgelopen jaar heeft de Commissie ook andere rechtsinstrumenten ontwikkeld om de EU beter in staat te stellen haar belangrijkste belangen te verdedigen en haar open strategische autonomie te beschermen.

 

Het uitgebreide jaarverslag beschrijft hoe de Commissie in nauwe samenwerking met het Europese bedrijfsleven, de EU-landen en andere belanghebbenden optreedt om de markten open te houden en ervoor te zorgen dat de handelspartners van de EU hun verbintenissen nakomen. Het verslag focust op de volgende gebieden:
1) ten volle benutten van de kansen die de handelsovereenkomsten van de EU bieden;
2) ondersteuning van het gebruikmaken van handelsovereenkomsten door kleine ondernemingen;
3) aanpakken van handelsbelemmeringen;
4) handhaving van handelsverbintenissen door  geschillenbeslechting.

“Een assertief handelsbeleid moet ervoor zorgen dat onze partners hun internationale verplichtingen nakomen en zodoende rechtstreeks Europese bedrijven en banen ondersteunen. Zoals uit dit verslag blijkt, boeken we op beide fronten echte vooruitgang. We hebben nu een hoge ambtenaar van de EU voor handhaving van de handelsregels, die zich volledig inzet voor de handhaving en uitvoering van onze handelsovereenkomsten en ervoor zorgt dat onze kleine en middelgrote ondernemingen – de ruggengraat van de Europese economie – maximaal voordeel halen uit onze handelsovereenkomsten. Binnenkort zullen we voorstellen indienen om onze handelsbelangen nog beter te verdedigen met een nieuw antidwanginstrument”, aldus uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis.

De Commissie heeft het afgelopen jaar concrete maatregelen genomen om de uitvoer van de EU te vergemakkelijken en de belangrijkste EU-belangen te verdedigen: :

 • De Commissie heeft 33 handelsbelemmeringen in 22 partnerlanden weggenomen.
 • Europese bedrijven hebben in 2020 voor 4 miljard euro meer uitgevoerd dan zij zonder het wegnemen van belemmeringen in de afgelopen 5 jaar zouden hebben gedaan.
 • De Commissie heeft haar bekroonde online platform 'Access to Markets opgezet, dat aan 584 000 kleine en middelgrote ondernemingen essentiële ondersteuning biedt om gemakkelijker en sneller te kunnen exporteren. In amper een jaar tijd hebben meer dan 1,5 miljoen bezoekers van het platform gebruikgemaakt.
 • Het in november 2020 opgerichte centrale toegangspunt voor klachten heeft de manier veranderd waarop bedrijven en belanghebbenden handelsbelemmeringen of inbreuken op handels- en duurzame ontwikkelingsverbintenissen van partnerlanden onder de aandacht van de Commissie kunnen brengen. Dat heeft al geleid tot 29 formele klachten die de Commissie thans onderzoekt.
 • De Commissie heeft vooruitgang geboekt in verschillende geschillenbeslechtingsprocedures, waaronder over de rechten van werkenden, hetzij bij de WTO, hetzij in het kader van handelsovereenkomsten van de EU. Tot de betrokken handelspartners en sectoren behoren Turkije en farmaceutische producten, Indonesië en grondstoffen, Oekraïne en hout.

  In januari 2021 kreeg de Commissie gelijk in haar eerste bilaterale geschil over de rechten van werkenden in de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, waardoor Zuid-Korea actie gaat ondernemen om belangrijke IAO-verdragen ter bescherming van de rechten van werknemers te ratificeren en ten uitvoer te leggen.

De Commissie heeft het afgelopen jaar ook beslissende stappen gezet om haar rechten te doen gelden en assertiever op te komen voor haar waarden om haar belangen beter te verdedigen. Ze legt ook de laatste hand aan belangrijke wetgeving om de handhaving en uitvoering verder te verbeteren:

 • Het nieuwe screeningmechanisme voor buitenlandse directe investeringen, dat sinds oktober 2020 in werking is, stelt de EU-landen en de Commissie in staat zich bewust te worden van transacties, samen te werken en hun acties rondom deze buitenlandse investeringen te coördineren. De EU-landen kunnen ook hun standpunten delen over de mogelijke gevolgen van investeringen in een ander EU-land voor de veiligheid en/of de openbare orde op hun grondgebied. De Commissie kan hetzelfde doen als individuele investeringen volgens haar waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de veiligheid of de openbare orde van meer dan één lidstaat, of indien zij waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma’s van Uniebelang om redenen van veiligheid of openbare orde.
 • Sinds 2021 gelden er aangepaste uitvoercontroleregels. Wat het vermogen van de EU versterkt om de uitvoer van technologieën voor tweeërlei gebruik te controleren en meer autonomie biedt.
 • De Commissie werkt aan een wetgevingsvoorstel voor een nieuw antidwanginstrument dat de EU in staat zal stellen te reageren op pogingen van andere landen om de EU of haar lidstaten te dwingen beleidswijzigingen door te voeren.
 • De Commissie heeft een instrument voor internationale overheidsopdrachten voorgesteld dat zal bijdragen tot een gelijk speelveld op de mondiale aanbestedingsmarkt. Dat voorstel is nog in behandeling bij het Europees Parlement en de EU-landen.
 • Ook wordt werk gemaakt van een nieuw instrument om de mogelijke verstorende effecten van buitenlandse subsidies en aantasting van het gelijke speelveld op de interne markt effectief aan te pakken, wat de marktsituatie ook is.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 oktober 2021