Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel26 april 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 3 min

Nieuwe, toekomstbestendige, Europese begrotingsregels

De Commissie is vandaag met wetgevingsvoorstellen gekomen voor de meest uitgebreide hervorming van de EU-regels voor economische governance sinds de economische en financiële crisis.

Herdenkingsmunt 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Bron: ECB

De voorstellen moeten vooral de overheidsschuld houdbaarder maken en tegelijkertijd duurzame en inclusieve groei bevorderen in alle EU-landen via hervormingen en investeringen.

"De voorstellen van vandaag hebben tot doel de schuldniveaus geleidelijk terug te dringen, tegen een meer gestaag tempo dan met het stabiliteits- en groeipact pact mogelijk was. Daarnaast moeten ze duurzame en inclusieve groei stimuleren door middel van investeringen en hervormingen. Aan deze voorstellen zijn uitvoerige besprekingen en raadplegingen voorafgegaan. Nu is het zaak een consensus tot stand te brengen tussen de lidstaten en het Europees Parlement en de eensgezindheid terug te vinden die Europa de afgelopen drie jaar door zware stormen heeft geloodst. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal lukken en dat dit nieuwe kader de stabiliteit en de groei in de EU nog jaren zal ondersteunen", aldus Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie.

 

De nieuwe regels zullen de vereiste hervormingen en investeringen vergemakkelijken en zullen de hoge overheidsschuldquotes op een realistische, geleidelijke en duurzame manier helpen verlagen, in overeenstemming met de toespraak van voorzitter Von der Leyen over de Staat van de Unie 2022. De hervorming zal de economische governance eenvoudiger maken, de nationale verantwoordelijkheid verbeteren, meer nadruk leggen op de middellange termijn en de handhaving versterken – dit alles binnen een gemeenschappelijk EU-kader.

De voorstellen zijn het resultaat van lang beraad en uitgebreid overleg.

Meer nationale verantwoordelijkheid via omvattende middellangetermijnplannen, gebaseerd op gemeenschappelijke EU-regels

De hoeksteen van de Commissievoorstellen bestaat uit nationale budgettair-structurele plannen voor de middellange termijn.

De lidstaten moeten een plan indienen met hun begrotingsdoelstellingen, maatregelen voor het aanpakken van macro-economische onevenwichtigheden en prioritaire hervormingen en investeringen voor een periode van ten minste vier jaar. Deze plannen worden beoordeeld door de Commissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad, die hiervoor gemeenschappelijke EU-criteria hanteert.

De integratie van begrotings-, hervormings- en investeringsdoelstellingen in één middellangetermijnplan moet zorgen voor een samenhangend en gestroomlijnd proces en zal de nationale verantwoordelijkheid versterken doordat de lidstaten meer ruimte krijgen bij het bepalen van hun budgettaire aanpassingstrajecten en hervormings- en investeringsverbintenissen. Wat de uitvoering van deze verbintenissen betreft, zullen de lidstaten jaarlijks voortgangsverslagen moeten indienen, waardoor toezicht en handhaving doeltreffender zullen worden.

Het nieuwe proces voor begrotingstoezicht zal worden geïntegreerd in het Europees semester, dat de spil blijft voor de coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid.

Eenvoudigere regels die rekening houden met de verschillen op het vlak van budgettaire uitdagingen  

De begrotingssituaties, de uitdagingen en de economische vooruitzichten in de 27 lidstaten van de EU lopen sterk uiteen. Iedereen over dezelfde kam scheren werkt dan ook niet. De voorstellen gaan de richting uit van een meer risicogebaseerd toezichtkader waarin de houdbaarheid van de overheidsschuld centraal staat en duurzame en inclusieve groei tegelijkertijd wordt bevorderd. Deze aanpak zal worden ingebed in een transparant gemeenschappelijk EU-kader.

De lidstaten moeten in het nationale plan hun budgettaire aanpassingstrajecten uitzetten onder de vorm van meerjarige uitgavendoelstellingen. Die doelstellingen worden dan de enige operationele indicator voor het begrotingstoezicht, wat neerkomt op een vereenvoudiging van de begrotingsregels.

Voor elke lidstaat met een overheidstekort van meer dan 3 % van het bbp of een overheidsschuld van meer dan 60 % van het bbp zal de Commissie een landspecifiek “technisch traject” opstellen. Dit traject moet ervoor zorgen dat de schuld op een plausibel neerwaarts pad wordt gebracht of op een prudent niveau blijft, en dat het tekort op middellange termijn onder de 3 % van het bbp blijft of op dat niveau wordt gebracht en gehouden.

Voor lidstaten met een overheidstekort van minder dan 3 % van het bbp en een overheidsschuld van minder dan 60 % van het bbp zal de Commissie technische informatie verstrekken om ervoor te zorgen dat het overheidstekort ook op middellange termijn onder de referentiewaarde van 3 % van het bbp blijft.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
26 april 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland