Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel26 oktober 2021Leestijd: 2 min

EU-begroting: EU-rekeningen voor het 14e jaar op rij goedgekeurd

De Commissie is verheugd dat de Europese Rekenkamer de EU-jaarrekening voor het veertiende jaar op rij heeft goedgekeurd.

Bank card transactions

De ontvangstenzijde van de EU-begroting bevat geen materiële fouten, net als in voorafgaande jaren. Wat de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven betreft, geeft de Rekenkamer echter geen goedkeuring.

Ondanks de coronacrisis in 2020, blijft het totale geschatte foutenpercentage voor de EU-uitgaven op hetzelfde niveau als vorig jaar (2,7%). Dit betekent dat 97,3% van de EU-uitgaven naar schatting foutloos is. Het risico blijft in elk geval onder de 1% (0,9%), omdat fouten kunnen worden gecorrigeerd. Bovendien is in 2020 het foutenpercentage dat door de Rekenkamer is gemeld op specifieke beleidsterreinen gedaald, zoals cohesie en in mindere mate concurrentievermogen. Voor natuurlijke hulpbronnen liggen de resultaten dicht in de buurt van de goede resultaten van vorig jaar. De Rekenkamer vindt verder dat de administratieve uitgaven nog steeds goed worden beheerd en geen materiële fouten bevatten.

Wat voor de belastingbetaler telt
De Commissie wil ervoor zorgen dat, wanneer een programma ten einde is en alle controles zijn uitgevoerd, het resterende foutenpercentage onder de 2% blijft. Wat voor de belastingbetaler telt, is het eventuele risico nadat correcties en terugvorderingen zijn uitgevoerd. De Commissie schat dit risico voor 2020 dus op minder dan 1% (0,9%).

In 2020 is met de EU-begroting een belangrijke bijdrage geleverd aan de EU-reactie op de coronacrisis:

  • EU-vaccinstrategie: het instrument voor noodhulp dient om de productie op te voeren en ervoor te zorgen dat iedereen gevaccineerd kan worden.
  • Europese solidariteit: solidariteitsfonds van de Europese Unie; Instrument voor noodhulp; Gemeenschappelijke reservevoorraad van medisch materiaal (RescEU)
  • Wereldwijde respons: Team Europe verstrekt financiering aan partnerlanden en ondersteunt ‘Covid-19 Vaccines Global Access’.
  • Onderzoek: het EU-subsidieprogramma Horizon 2020 financiert onderzoek naar vaccins, diagnostiek en behandelmethoden.
  • Steun aan burgers en bedrijven: investeringen in de strijd tegen het coronavirus; beperking van banenverlies in noodsituaties (SURE).
  • Economisch herstel: volgende lange-termijnbegroting met het NextGenerationEU-herstelplan.


Goed beheer blijft prioriteit
Een goed beheer van de EU-middelen blijft een prioriteit voor de Commissie. De Commissie blijft hiervoor nauw met de EU-landen en met de andere EU-instellingen samenwerken, met bijzondere aandacht voor de EU-begroting 2021-2027 en het EU-herstelinstrument NextGenerationEU. Elke cent moet goed worden besteed en hiervoor doet de Commissie haar uiterste best.

Achtergrond
De Europese Commissie werkt in alle openheid en legt hierover verantwoording af door jaarlijks verslag uit te brengen over de uitvoering van de EU-begroting in het pakket geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen, zoals het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag.

Met de publicatie van het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer begint de jaarlijkse ‘kwijtingsprocedure’, voor de goedkeuring van de EU-begroting. Het Europees Parlement besluit dan om kwijting te verlenen,uit te stellen of te weigeren, en houdt hierbij rekening met de financiële en verantwoordingsverslagen van de Commissie en met de jaarverslagen van de Europese Rekenkamer over de besteding van de begroting en eventuele speciale verslagen.

Van 2014 tot 2020 bedroegen de preventieve en corrigerende maatregelen in totaal gemiddeld 2,7 miljard euro per jaar - ofwel 1,8% van het gemiddelde bedrag aan betalingen uit de EU-begroting. De EU-begroting wordt niet in alle landen, regio's, en programma’s op dezelfde manier uitgevoerd. Om deze reden kan de Commissie met meerjarige, naar risico gedifferentieerde controlestrategieën programma's met een mogelijk hoger risico identificeren, beperkingen opleggen en zo gerichte maatregelen nemen (bv. corrigerende maatregelen, correcties) om foutenpercentages verder omlaag te brengen.

Het geschatte foutenpercentage dient niet om te beoordelen of er sprake is van fraude, inefficiëntie of verspilling. Het is een schatting van het geld dat al uit de EU-begroting is betaald, ondanks het feit dat bepaalde regels niet zijn nageleefd.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
26 oktober 2021