Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel7 juni 2023Vertegenwoordiging in Nederland

EU-begroting 2024: Europa in staat stellen zijn prioriteiten aan te pakken

De Commissie heeft vandaag een jaarlijkse EU-begroting van 189,3 miljard euro voor 2024 voorgesteld.

euromunt met EU-vlag als achtergrond
© IStock

De begroting zal worden aangevuld met naar schatting 113 miljard euro aan betalingen voor subsidies door het stimuleringsfonds NextGenerationEU, voor economisch herstel na de pandemie.

De gecombineerde slagkracht zal het huidige economische herstel in Europa blijven stimuleren en banen blijven scheppen, en tegelijkertijd de strategische autonomie van Europa versterken.

De EU werd de afgelopen jaren geconfronteerd met uitzonderlijke uitdagingen, waaronder de snel stijgende inflatie, waardoor het vermogen van de begroting om te blijven reageren op nieuwe ontwikkelingen aanzienlijk onder druk kwam te staan. Niettemin blijft de ontwerpbegroting voor 2024 voorzien in belangrijke financiering voor de politieke prioriteiten van de EU zoals gepland. Groene en digitale uitgaven zullen voorrang blijven krijgen om Europa veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken.

De ontwerpbegroting 2024 kanaliseert de middelen naar waar zij het grootste effect kunnen sorteren, naar de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en onze partners in de wereld. De financiering zal bijdragen tot de modernisering en versterking van onze Unie, door de groene en digitale transitie te stimuleren, banen te scheppen en de rol van Europa in de wereld te versterken.

De Commissie zal Oekraïne blijven steunen zolang het nodig is. Als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen het land is de EU-begroting volledig ingezet om Oekraïne en de EU-lidstaten die vluchtelingen opvangen, te ondersteunen; maar de beschikbare middelen zijn uitgeput. De Commissie zal toekomstige steun aan Oekraïne beoordelen in het kader van de komende herziening van haar langetermijnbegroting 2021-2027.

Om de verschillende andere prioriteiten van de EU aan te pakken, stelt de Commissie voor de volgende bedragen toe te wijzen aan de verschillende prioriteiten van de Commissie (in vastleggingen):

 • 53,8 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 1,1 miljard euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer;
 • 47,9 miljard euro voor regionale ontwikkeling en cohesie ter ondersteuning van de economische, sociale en territoriale cohesie, en voor infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de EU;
 • 15,8 miljard euro om onze partners en belangen in de wereld te ondersteunen. Daarvan loopt 11,4 miljard euro via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld, 2,1 miljard euro via het instrument voor pretoetredingssteun en 1,7 miljard euro via het instrument voor humanitaire hulp;
 • 13,6 miljard euro voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,8 miljard euro voor Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma voor onderzoek van de EU. De ontwerpbegroting omvat ook de financiering van de Europese chipverordening in het kader van Horizon Europa en door herschikking van middelen uit andere programma's.
 • 4,6 miljard euro voor Europese strategische investeringen, waarvan 2,7 miljard euro voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur, 1,3 miljard euro voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven, en 348 miljoen euro voor InvestEU, bedoeld voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, groene en digitale transitie, de zorgsector en strategische technologieën);
 • 2,1 miljard EUR voor ruimtevaart, voornamelijk voor het Europees ruimtevaartprogramma, dat het optreden van de Unie op dit strategische gebied zal bundelen;
 • 10,3 miljard euro voor mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan 3,96 miljard euro voor de stijgende financieringskosten voor NGEU (die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden), 3,7 miljard euro in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 332 miljoen euro ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 215 miljoen euro ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden;
 • 2,4 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, waarvan 745 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te garanderen dat de groene transitie voor iedereen werkt;
 • 2,2 miljard euro voor de bescherming van onze grenzen, waarvan 1,1 miljard euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) en 874 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);
 • 1,7 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,5 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met onze waarden en prioriteiten;
 • 1,6 miljard euro voor uitdagingen op defensiegebied, waarvan 638 miljoen euro ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF), 241 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit; 260 miljoen euro voor het nieuwe kortetermijninstrument voor defensie (Edirpa) en 343 miljoen euro ter ondersteuning van de productie van munitie;
 • 947 miljoen euro om de werking van de eengemaakte markt te waarborgen, waarvan 602 miljoen euro voor het programma voor de eengemaakte markt en 200 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane;
 • 754 miljoen euro voor EU4Health, om te zorgen voor een brede zorgrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 230 miljoen euro voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om bij crises snel operationele bijstand te kunnen verlenen;
 • 726 miljoen euro voor veiligheid, waarvan 315 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden;
 • 213 miljoen euro voor beveiligde satellietverbindingen in het kader van het nieuwe EU-programma voor beveiligde connectiviteit.

De ontwerpbegroting voor 2024 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de Unie die eind 2020 is goedgekeurd, met inbegrip van de daaropvolgende technische aanpassingen, en heeft tot doel de prioriteiten van de Unie om te zetten in concrete jaarlijkse resultaten. De begroting blijft op schema om 30 % van de langetermijnbegroting en het herstelinstrument NextGenerationEU te besteden aan de bestrijding van klimaatverandering.

Achtergrond

De ontwerpbegroting van de EU voor 2024 omvat de uitgaven die zijn gedekt met uit eigen middelen gefinancierde kredieten binnen de grenzen van de langetermijnbegroting. Deze worden aangevuld met uitgaven in het kader van NextGenerationEU, die zullen worden gefinancierd uit leningen op de kapitaalmarkten. Voor de “kernbegroting” worden in de ontwerpbegroting voor elk programma twee bedragen voorgesteld: vastleggingen en betalingen. “Vastleggingen” zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; en “betalingen” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. Alle bedragen zijn vermeld in lopende prijzen.

Met een budget tot 807 miljard euro in lopende prijzen helpt NextGenerationEU de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie te herstellen en de EU toekomstbestendig te maken. Dit instrument helpt bij de opbouw van een EU die na COVID-19 groener, digitaler, veerkrachtiger en beter toegerust is om de huidige en komende uitdagingen aan te gaan. Het kloppende hart van NextGenerationEU is de herstel- en veerkrachtfaciliteit, een instrument voor het verstrekken van subsidies en leningen ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten. De contracten (vastleggingen) in het kader van NextGenerationEU kunnen tot eind 2023 worden gesloten; de betalingen in verband met de opgenomen leningen volgen tot eind 2026.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over de ontwerpbegroting 2024

Documenten

Website over de EU-begroting

EU-langetermijnbegroting 2021-2027 & NextGenerationEU

De EU als kredietnemer

Bijzonderheden

Datum publicatie
7 juni 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland