Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel10 maart 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

EU-actieplan tegen toegenomen veiligheidsdreigingen en –uitdagingen op zee

De zee is steeds meer het domein van strategische wedijver. In een tijd van toenemende geopolitieke spanningen moet de EU ook op zee krachtdadig kunnen optreden. Om vrede en veiligheid te waarborgen stelt de Commissie een nieuwe strategie voor.

zee beschermen

Waarom is maritieme veiligheid belangrijk?


De welvaart en de veiligheid van de hele Europese Unie hangt af van een veilige en beveiligde oceaan:

 • Meer dan 80 % van de wereldhandel en ongeveer twee derde van de wereldwijde olie- en gasvoorziening wordt gewonnen op zee of over zee vervoerd.
 • Hybride en cyberaanvallen op kritieke infrastructuur (onderzeese kabels, pijpleidingen, enz.)
 • Tot 99 % van de wereldwijde gegevensstromen verloopt via onderzeese kabels. (meer dan 400 onderzeese kabels met een lengte van meer dan 1,3 miljoen kilometer).
 • Klimaatverandering en aantasting van het milieu (vervuiling van de zee, uitputting van de visbestanden, verlies van biodiversiteit).
 • Traditionele bedreigingen (piraterij, gewapende overvallen, smokkel, mensenhandel, wapen- en drugshandel, enz.)

Om de belangen van de EU te beschermen, zal de EU haar optreden opvoeren door zes actiepunten:

 1. De activiteiten op zee intensiveren. Er zullen onder meer marine-oefeningen op EU-niveau worden georganiseerd en nog meer kustwachtoperaties in Europese zeebekkens worden uitgevoerd. Bovendien zullen nieuwe maritieme gebieden worden aangewezen die van belang zijn voor de uitvoering van het concept “gecoördineerde maritieme aanwezigheid” (een instrument om de aanwezigheid van de zee- en luchtmacht van de EU-landen in specifieke maritieme gebieden beter te coördineren), en er zullen strengere veiligheidsinspecties in de EU-havens worden uitgevoerd.
 2. Met partners samenwerken. De samenwerking tussen de EU en de NAVO wordt verdiept en er zal nauwer met alle relevante internationale partners worden samengewerkt om de op regels gebaseerde orde op zee – en vooral het VN-Verdrag inzake het recht van de zee – te handhaven.
 3. Het voortouw nemen bij de voorlichting over het maritiem domein. De bewaking van kusten en offshoregebieden met patrouillevaartuigen wordt verscherpt en de structuur om onderling gegevens uit te wisseling (CISE) wordt versterkt. Dan kunnende betrokken nationale en EU-autoriteiten zo veilig info uitwisselen.
 4. Risico's en bedreigingen beheren. Er zullen onder meer regelmatig levensechte maritieme oefeningen met civiele en militaire actoren worden georganiseerd. Bovendien zullen schepen (met inbegrip van passagiersschepen) en kritieke maritieme infrastructuur worden gemonitord en tegen fysieke en cyberbedreigingen worden beschermd en niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie en mijnen in zee zullen onschadelijk worden gemaakt.
 5. De capaciteiten versterken. Er worden onder meer gemeenschappelijke vereisten voor maritieme defensietechnologie opgesteld, de werkzaamheden rond projecten zoals het Europees patrouillekorvet (een nieuwe klasse oorlogsschepen) worden geïntensiveerd en onze capaciteiten in de strijd tegen onderzeeërs worden verbeterd.
 6.  Voor onderwijs en opleiding zorgen door vooral civiele kwalificaties op het gebied van hybride en cyberbeveiliging te promoten en opleidingsprogramma's te organiseren waaraan ook partners uit derde landen kunnen deelnemen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
10 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland