Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Gelijkheid vanuit het hart

Geschreven door Helena Dalli, EU-commissaris voor Gelijkheid  

Participation of Helena Dalli, European Commissioner for Equality, in the EuroPride Valetta 2023

 

In de zomermaanden komen mensen over de hele wereld samen voor Pride-vieringen in hun landen, steden en dorpen. Dit biedt ons de kans na te denken over de gelijkheidsstatus van lhbtiq-personen en hoe we de situatie kunnen verbeteren. Pride-evenementen bevorderen maatschappelijke verandering en inzicht in lhbtiq-kwesties door zichtbaarheid en bewustmaking.

Discriminatie en haat

Vandaag begint EuroPride, het hoogtepunt van de Pride-viering in Europa, dat dit jaar in Valletta plaatsvindt. Als EU-commissaris voor Gelijkheid zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om alle vieringen van EuroPride en World Pride – ook online tijdens de pandemie – bij te wonen om te bevestigen dat lhbtiq-rechten mensenrechten zijn en om lhbtiq-personen overal ter wereld te steunen. Discriminatie en haat tegen lhbtiq-personen zijn nog altijd de harde werkelijkheid. Pride blijft een van de instrumenten om stereotypen en misvattingen aan te pakken.

Tijdens het mandaat van deze Commissie hebben we de allereerste strategie voor gelijkheid van lhbtiq-personen aangenomen om het stigma en de discriminatie waarmee lhbtiq-personen worden geconfronteerd, aanzienlijk te verminderen. In de meest recente Eurobarometer-enquête was bijna 70% van de EU-burgers van mening dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen dezelfde rechten moeten hebben als anderen. Dit geeft ons hoop, maar wijst ook op terugkerende uitdagingen bij het grote percentage dat er niet van overtuigd is dat we als maatschappij moeten blijven streven naar gelijke rechten op papier en in de praktijk.

Europese oplossing

De afgelopen jaren zijn haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven tegen lhbtiq-personen, en de organisaties die hen ondersteunen, wereldwijd toegenomen. Europa is geen uitzondering, aangezien uit de meest recente lhbtiq-enquête III blijkt dat 40% van de respondenten in het jaar voorafgaand aan hun deelname aan de enquête te maken kreeg met intimidatie.
Geweld tegen lhbtiq-personen, discriminatie en haatzaaiende uitlatingen zijn een Europees probleem. Het is mijn opdracht om een Europese oplossing te vinden. Sociale transformatie vindt bijna nooit op eigen kracht plaats, maar vergt gecoördineerde inspanningen. We moeten de strijd tegen discriminatie van lhbtiq-personen initiëren, bevorderen en invullen met concrete acties.

De EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq-personen biedt een Europese aanpak voor problemen op het gebied van gelijkheid wat betreft seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. De strategie is de leidraad bij de acties die we ondernemen om de wettelijke bescherming en de handhaving van de EU-regels tegen discriminatie te versterken, ervoor te zorgen dat lhbtiq-burgers worden beschermd tegen haatzaaiende uitlatingen en geweld, ook online, en om het maatschappelijk middenveld in staat te stellen het voortouw te nemen bij de verandering die we van onderaf willen zien tot stand komen. In de meeste gevallen draagt Europees leiderschap bij aan de versterking van nationale en gemeentelijke initiatieven voor gelijkheid.

De afgelopen drie jaar hebben we gemeenschappelijke bindende normen voor organen voor gelijke behandeling voorgesteld om de bevoegdheden en onafhankelijkheid van deze organen te versterken, zodat zij beter toegerust zijn om discriminatie te bestrijden. Wij hebben voorgesteld de nationale regels inzake ouderschap te harmoniseren om ervoor te zorgen dat de grondrechten van alle kinderen worden geëerbiedigd en beschermd in grensoverschrijdende situaties in de hele EU.

Hoewel deze regels niet specifiek zijn voor lhbtiq-personen, zouden zij zeker een positief effect hebben op kinderen van koppels van hetzelfde geslacht, aangezien zij in grensoverschrijdende situaties onevenredig veel problemen ondervinden.
Daarnaast hebben wij voorgesteld haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven, onder meer tegen lhbtiq-personen, toe te voegen aan de lijst van EU-misdrijven. Verder hebben we ook meer dan 100 projecten gefinancierd die door maatschappelijke organisaties zijn uitgevoerd om de gelijkheid van lhbtiq-personen te bevorderen.

Gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke inspanningen en acties

Eén ding is duidelijk: het bestrijden van ongelijkheid in de Europese Unie is een gedeelde verantwoordelijkheid die gezamenlijke inspanningen en acties vereist op elk niveau. EU-instellingen en ‑agentschappen, lidstaten, inclusief regionale en lokale autoriteiten, organen voor gelijke behandeling, het maatschappelijk middenveld en bedrijven moeten zich meer inzetten om de doelen van de strategie te verwezenlijken.

Oproep tot goedkeuring van wetsvoorstel gelijke behandeling

Ik waardeer het dat verscheidene van deze partners tijdens deze mandaatsperiode hun inspanningen voor diversiteit in het algemeen en voor gelijkheid van lhbtiq-personen hebben opgevoerd. Zo hebben EU-landen onder meer nationale strategieën en actieplannen voor lhbtiq-personen vastgesteld met verschillende te verwezenlijken doelstellingen. Ik roep hen nu op de voorgestelde richtlijn inzake gelijke behandeling goed te keuren om discriminatie op het gebied van sociale bescherming, onderwijs en toegang tot goederen en diensten te voorkomen.


Ik wens alle deelnemers aan EuroPride een Happy Pride.